Main menu

Geen verplichting tot volledige doorbetaling loon tijdens verlof

8 aug 2016

Op grond van Europese wetgeving behoren mannen en vrouwen in beginsel gelijk beloond te worden. Echter, deze verplichting brengt niet mee dat vrouwelijke werknemers tijdens hun zwangerschapsverlof volledig moeten worden doorbetaald.

Feiten

Onder het Italiaanse recht hebben Italiaanse rechters recht op een uitkering van een bijzondere ambtsvergoeding ten gunste van kosten die zij in de uitoefening van hun beroep dragen. Tot 31 december 2014 was wettelijk vastgelegd dat rechters tijdens het verplicht zwangerschapsverlof geen recht hadden op deze vergoeding. Sindsdien geldt betreffend recht wel.

Een vrouwelijke Italiaanse rechter heeft vervolgens aanspraak gemaakt op uitbetaling van de bijzondere vergoeding, met terugwerkende kracht voor twee tijdvakken gelegen vóór 31 december 2014.
Na diverse nationale procedures wordt aan het Europees Hof van Justitie de vraag voorgelegd in hoeverre het niet voorzien in terugwerkende kracht van de nieuwe vergoedingsregeling in strijd is met het Unierecht.

Oordeel Hof van Justitie

Op basis van het Unierecht hebben werkneemsters tijdens het zwangerschapsverlof recht op de voordelen die de werkgever uit hoofde van de dienstbetrekking verstrekt. Echter, volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie houdt dit niet in dat werkneemsters gedurende zwangerschapsverlof recht hebben op behoud van volledige bezoldiging, gelijk aan andere werknemers die hun arbeid regulier verrichten.

De Uniewetgever heeft enkel willen garanderen dat de werkneemster tijdens haar zwangerschapsverlof een inkomen geniet dat ten minste gelijk is aan de uitkering die zij ingevolge de nationale socialezekerheidswetgeving zou ontvangen wanneer zij haar werkzaamheden om gezondheidsredenen onderbreekt.
Vervolgens oordeelt het Hof van Justitie dat het in het Unierecht neergelegde beginsel gelijke beloning tussen mannen en vrouwen evenmin tot een verplichting leidt om vrouwelijke werknemers tijdens hun zwangerschapsverlof het volledige loon door te laten betalen.

Het enkele feit dat een werkneemster tijdens zwangerschapsverlof, in tegenstelling tot haar mannelijke collega’s die hun arbeid daadwerkelijk verrichten, geen recht heeft loondoorbetaling kwalificeert nog niet als discriminatie op basis van geslacht.

Commentaar

In Nederland heeft een werkneemster gedurende haar zwangerschapsverlof geen recht op loondoorbetaling. In plaats daarvan kan zij – al dan niet via haar werkgever – een uitkering aanvragen. Betreffende uitkering is gemaximeerd tot het loon waarover de belastingen en sociale verzekeringspremies zijn verschuldigd.

Deze Nederlandse aanpak komt overeen met hetgeen overwogen door het Hof van Justitie in Europees verband. In zoverre niets nieuws onder zon voor Nederland, enkel een bevestiging.

Hof van Justitie van de Europese Unie, 14 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:560
Auteur: Emma Glazener, werkzaam als advocaat bij Baker & McKenzie Amsterdam N.V.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *